การพัฒนาสูตรการหาปริมาตรมากที่สุดและความยาวเส้นรอบวงของวงรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชโยดม ดอกแก้ว, สืบสกุล กุชโร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระพล เสาะแสวง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาสูตรการหาปริมาตรมากที่สุดและความยาวเส้นรอบวงของวงรี” เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสร้างสูตรโดยการนำเอาความรู้ในเรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน และฟังก์ชันตรีโกณมิติเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อสร้างสูตรทั่วไปในการหาปริมาตรที่มากที่สุดของของกรวยและทรงกระบอกที่บรรจุในทรงกลม

  2. เพื่อสร้างสูตรทั่วไปในการหาความยาวเส้นรอบวงของวงรี

ผลการศึกษาค้นคว้า

  1. ได้สูตรทั่วไปในการหาปริมาตรที่มากที่สุดของกรวยที่บรรจุในทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางยาว หน่วย

  2. ได้สูตรทั่วไปในการหาปริมาตรที่มากที่สุดของทรงกระบอกที่บรรจุในทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางยาว หน่วย

  3. ได้สูตรทั่วไปในการหาความยาวเส้นรอบวงของวงรี

จะเห็นได้ว่าจากการทำโครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสูตรโดยการใช้อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วทั้งในชีวิตประจำวันและในการเข้าสอบในสนามสอบต่าง ๆ