การประยุกต์ใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำและปลวกของการก่อสร้างบ้านดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สวิชญา เวียงเงิน, ปรีชญาพร ไชยอ้าย, ณิชา พูลโภคะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะ ไชยอ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อยู่ระหว่างการทำการทดลอง