การผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากถั่วดาวอินคา (Plukenetia volubilis) ด้วยสารสกัดหยาบเอนไซม์ปาเปนจากส่วนที่เหลือใช้ของมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิริญจ์ นิลพันธุ์, ศศิภา กาญจนากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรตีนไฮโดรไลเซทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากการย่อยสลายโปรตีนในระดับที่เหมาะสม เกิดเป็นกรดอะมิโน และเปปไทด์ที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่ในด้านของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านการเจริญของจุลินทรีย์ และมีส่วนช่วยในการควบคุมความดันโลหิต ดังนั้นกลุ่มผู้พัฒนาโครงงานจึงได้มีความสนใจการผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากถั่วดาวอินคาด้วยเอนไซม์จากพืช ซึ่งถั่วดาวอินคาเป็นธัญพืชที่มีกระจายการเพาะปลูกมาในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะตอนเหนือของประเทศไทย ปัจจุบันถั่วดาวอินคานิยมนำไปผ่านการบีบเย็นเพื่อสกัดเอาน้ำมันออกไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร ยาและเครื่องสำอาง ทำให้มีกากถั่วดาวอินคาที่เป็นผลพลอยได้จากโรงงานนั้นมีปริมาณมหาศาล โดยส่วนใหญ่นำไปทำเป็นผงโปรตีนหรืออาหารสัตว์ที่มีมูลค่าต่ำ และพบว่าการประยุกต์ใช้โปรตีนที่ได้จากถั่วดาวอินคายังมีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันของกากถั่วดาวอินคา นอกจากนี้ในประเทศไทยมีการบริโภคมะละกอกันทั่วไปทุกภาคไม่ว่าจะเป็นในระดับครัวเรือนหรือระดับอุตสาหกรรม นิยมบริโภคมะละกอพันธุ์แขกดำกันเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้เฉพาะส่วนของเนื้อมะละกอ ส่วนเปลือกและเมล็ดต้องทิ้งไปเป็นขยะที่ไม่ได้ประโยชน์ ดังนั้นจึงกลุ่มผู้ทำโครงงานจึงมีความสนใจในการนำส่วนเปลือกและเมล็ดของมะละกอมาสกัดเป็นเอนไซม์ในรูปของสารสกัดหยาบเอนไซม์ปาเปน เพื่อใช้ในผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากถั่วดาวอินต่อไป