การบำบัดและดูดซับสารโลหะหนักในน้ำเสียโดยการใช้แพผักตบชวาและธูปฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชร พฤฒิยานนท์, กษิดิศ ประจงบัว, สรวิชญ์ เฉลิมพลประภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาน้ำเสียเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่อุตสาหกรรมและบริเวณชุมชนซึ่งมีสาเหตุมาจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ทำการนำทุ่นผักตบชวาซึ่งมีคุณสมบัติสามารถดูดซับโลหะหนักในแหล่งน้ำได้ โดยผู้วิจัยได้ดัดแปลงทุ่นดังกล่าวโดยการใส่ต้นฤาษีที่มีคุณสมบัติการปรับสภาพกรดเบสในน้ำได้โดยใช้ผักตบชวาต่อธูปฤาษีเป็นอัตราส่วน 3:2 และนำผักตบชวาและธูปฤาษีมาใส่ในถ้วยซึ่งทำจากไม้ไผ่ให้เป็นโครงและบุด้วยตาข่ายโดยเว้นที่ตรงกลางเอาไว้และบริเวณตาข่ายจะมีเปลือกไข่บดที่เผาแล้วซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับฟอสเฟตในแหล่งน้ำและยังสามารถเป็นปุ๋ยให้กับผักตบชวาและธูปฤาษีได้อีกด้วย ทางผู้วิจัยได้ออกแบบแพขึ้นมาโดยนำมาล้อมทุ่นผักตบชวาโดยแพมีขนาด 5x5 เมตรเป็นอย่างต่ำโดยทำจากไม้ไผ่ โดยบริเวณรอบได้มีการทำเป็นตาข่ายห่อด้วยกาบมะพร้าวในลักษณะคล้ายทุ่นเพื่อดูดซับน้ำมันจากแหล่งน้ำเสียและเมื่อใช้เสร็จ ยังสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อได้อีกด้วยและ มีเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ของโลหะหนักของน้ำ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ โดยผู้พัฒนาวางแผนจะทดสอบโดยการนำแพไปไว้ในแหล่งน้ำระบบปิดในบริเวณชุมชนโดยจะทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับทุ่นผักตบชวาทั่วไปและกังหันน้ำบำบัดน้ำเสียเป็นเวลา 14 วัน แล้วนำผลทที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาโครงงานต่อไป