แถบโค้ดสีเปรียบเทียบระยะสุกของปาล์มที่มีผลต่อเปอร์เซนต์น้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันมีสุข เปาะทองคำ, วิชญาดา วุฒิสาโรจน์, ศุภณัฐ ขุนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่มักถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้ารายใหญ่เกี่ยวกับ ปริมาณน้ำมัน ขนาดของผลรวมไปถึงคุณภาพของผลปาล์ม การศึกษาและเปรียบเทียบสีและขนาดของผลปาล์มเพื่อหาดูคุณภาพ ของปาล์มในแต่ละสัปดาห์จะสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่เวลาที่สมควรเก็บเกี่ยวผลผลิต นำไปสู่การสร้างแถบโค้ดสี ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ และชี้เป้าเปอร์เซนต์น้ำมันกับราคาที่ชาวเกษตรกรพึงได้รับ จากการศึกษาหรือลงพื้นที่ในแถบบริเวณ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสังเกตของคณะผู้จัดทำยังส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรด้วยเช่นกัน เพราะเปอร์เซนต์น้ำมันที่ถูกกำหนดขึ้นของโรงงานกลับพรากส่วนที่ได้ประโยชน์ของเกษตรกรไป หากเกษตรกรมีทักษะในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มในช่วงเวลาที่ดีผลปาล์มก็จะมีคุณภาพที่ดี พ่อค้าหรือบริษัทรายใหญ่ก็มีความสนใจ และซื้อผลปาล์มในราคาที่เหมาะสมกว่า สามารถที่จะดำเนินชีวิตและขยายพื้นที่ในการทำสวนปาล์ม ด้วยแถบโค้ดสีที่เป็นส่วนสำคัญในการประยุกต์ใช้สำหรับชาวเกษตรกรในการทำสวนปาล์มเพื่อส่งปาล์มน้ำมันขายโรงงานจากการพัฒนาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์