แบบจำลองรับน้ำหนักของถนนเพื่อป้องกันการพังของถนน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี วีรวงศ์ตระกูล, เรณุกา ทองอุปถัมภ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์