พัดลมไอน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชฎาทอง แดนอินทร์, ทวีชัย ชนม์สูงเนิน, สุภัสสรา วงค์เทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรณู เวบสูงเนิน, วราพร เขียวเเก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสูงเนิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง พัดลมไอน้ำ

ประเภทโครงงาน สิ่งประดิษฐ์

ผู้จัดทำโครงงาน 1. นายทวีชัย ชนม์สูงเนินชั้น ม.5/1 เลขที่ 1

 1. นางสาวภัชฎาทอง แดนอินทร์ชั้น ม.5/1เลขที่ 2

 2. นางสาวสุภัสสรา วงค์เทศ ชั้น ม.5/1เลขที่ 14

อาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางเรณู เวบสูงเนิน

 1. นายจิรภัทร เรืองศรีตระกูล

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง พัดลมไอน้ำ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ คือ

1.เพื่อศึกษาหลักการทำงานของพัดลมไอน้ำ

2.เพื่อศึกษาหลักการทำงานของเครื่องอัลตร้าโซนิค

3.เพื่อนำอุปกรณ์ที่สร้างมาใช้งานได้จริง

แบ่งวิธีการทำออกเป็น 9 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ศึกษารวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 2. ออกแบบพัดลมไอน้ำให้ตรงกับความต้องการ

 3. เลือกวัสดุอุปกรณ์ และประเมินราคา

 4. จัดทำ และติดตั้งอุปกรณ์

 5. ทดลองใช้พัดลมไอน้ำ

 1. บันทึกผลการทดลอง

 1. สรุป และอภิปรายผลการทดลอง

 2. จัดทำรายงาน

 3. นำเสนอโครงงาน

ผลการทดลองพบว่า

จากการทดสอบการใช้พัดลมไอน้ำพบว่า เครื่องพ่นหมอกอัลตร้าโซนิคต้องการน้ำในปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเครื่องคือต้องเติมน้ำให้เลยจากตัวเซนเซอร์ขึ้นไปเล็กน้อย เพราะว่าหากใส่น้ำในปริมาณที่น้อยกว่าหรือมากเกินไปจะทำให้เครื่องไม่ทำงาน และเมื่อทดสอบการใช้งานพัดลมและเครื่องพ่นหมอกอัลตร้าโซนิคสามารถทำงานได้พร้อมกันและมีไอน้ำพ่นออกมา