เครื่องจ่ายน้ำอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดุจดาว พรมสุ, กิตติธัช แสนสันเทียะ, เลิศลักษณ์ จันทรมัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรณู เวบสูงเนิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสูงเนิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาการรดน้ำพันธุ์ไม้เป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อย เนื่องจากพันธุ์ไม้แต่ละชนิดมีความต้องการที่ไม่เท่ากัน และปัญหาส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น มีเวลาไม่เพียงพอ ติดธุระกะทันหัน หรือแม้แต่การลืมรดน้ำ ก็ถือเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปเช่นเดียวกัน จากปัญหาข้างต้น ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถรดน้ำพันธุ์ไม้ได้ตาม

ที่ควร ทำให้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ไม่สามารถออกดอกออกผลได้ตามที่คาดหวัง มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อ

ดำเนินการโดยออกแบบและจัดสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องจ่ายน้ำอัตโนมัติ เพื่อมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอในการดูแลรักษาพันธุ์ไม้ โดยดำเนินการด้วยการศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการประดิษฐ์

ได้ผลการศึกษา ค่าความชื้นของดินมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่มีแดดแรงในหลาย ๆ วัน ทำให้น้ำในดินและพันธุ์ไม้มีการระเหยออกไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ค่าความชื้นลดลงไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน เครื่องจ่ายน้ำอัตโนมัติสามารถแก้ไขปัญหาการไม่มีเวลามารดน้ำ ลืมปิดน้ำ และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเครื่องไทม์เมอร์สวิทช์ที่ได้ติดตั้งไว้ สามารถทำงานได้อย่างไม่มีปัญหา