เวอร์เนียคาลิปเปอร์สำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส กิจไธสง, ทักษพร ทิพย์เหล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โนรฮีดายะห์ กาโฮง, สิงขร สมันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถใช้งานเวอร์เนียคาลิปเปอร์ได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น เนื่องจากเวอร์เนียคาลิปเปอร์นั้นเป็นอุปกรณ์การวัดที่มีความแม่นยำมาก สามารถวัดได้ทั้งความลึก หนา บาง กว้าง และต้องใช้สายตาในการอ่านค่าจึงทำให้ผู้พิการทางสายตาไม่สามารถใช้งานเวอร์เนียคาลิปเปอร์ได้ เราจึงได้จัดทำเวอร์เนียคาลิปเปอร์ที่ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้งานได้ โดยนำอักษรเบรลล์เข้ามาเป็นตัวช่วย และใช้อักษรเบรลล์มาเป็นค่าวัดสเกลแทนตัวเลขของคนสายตาปกติ ทั้งยังราคาถูก และมีน้ำหนักเบาขึ้นอีกด้วย

เราได้ทำการออกแบบโครงร่าง 3 มิติ แล้วนำเข้าเครื่อง Robotect 3D Printer โดยใช้วัสดุ Acrylonitrile Butadiene Styrene หรือ ABS ซึ่งมีคุณสมบัติแข็งแรง คงทน ใช้ได้ทั่วไป และชิ้นงานที่ได้สามารถนำไปใช้ได้ทันที เหมาะสำหรับการพิมพ์โมเดลหรืออุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม โดยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ชิ้นนี้สามารถวัดความยาวได้มากที่สุด 15 เซนติเมตร หรือ 150 มิลลิเมตร และมีค่า Least Count เท่ากับ 0.05 มิลลิเมตร