เครื่องอบถุงเท้ากระแสลมร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุชา รัตนวงค์, อภิสิทธิ์ กอบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์