ใบรางจืดล้างสารปนเปื้อน​ในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรบรรณ หาญณรงค์, โสภา เงกสูงเนิน, กัญญกฤษณ์ เพชรสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรณู เวบสูงเนิน, วราพร เขียวเเก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสูงเนิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ใบรางจืดล้างสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง