การหาค่านิจของสปริงที่เหมาะสมในการวัดความโตของต้นไม้ โดยใช้ Manual band dendrometer

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มณีมาลา แสงเงิน, ณัฐวงศ์ ชินวรกิจ, กัญจนพร ต่างประภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรัพยากรป่าไม้มีความสำคัญกับชีวิตประจำวัน เศรษฐกิจ และ สังคมมาก เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้สามารถเปลี่ยนไปเป็นของใช้ที่อำนวยความสะดวก และเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งมีอยู่จำกัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด จึงต้องมีการจัดสรรทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจำเป็นต้องทราบรายละเอียดต่างๆ เพื่อการจัดสรร เช่น รูปแบบการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยสามารถวัดได้ด้วยเทปวัดเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน ซึ่งสามารถอ่านค่าได้คร่าวๆ หรือใช้ Manual band dendrometer ซึ่งมีความละเอียดแม่นยำกว่า แต่มีราคาแพง การประดิษฐ์ Manual band dendrometer ที่มีราคาถูกขึ้นมาใช้เอง จะช่วยลดต้นทุนการเก็บข้อมูล สปริง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ Manual band dendrometer ค่านิจสปริงมีผลต่อการวัดคือ ถ้าค่านิจสปริงมากเกินไป แรงดึงกลับสปริงจะมาก จะรัดต้นไม้มากเกินไป จนอาจทำให้รูปทรงของต้นไม้คอดผิดปกติ และค่าที่อ่านได้ไม่ตรงกับความจริง แต่ถ้าค่านิจสปริงน้อยเกินไป จะทำให้อุปกรณ์ไม่รัดพอดีกับต้นไม้ จนทำให้เมื่อต้นไม้เจริญเติบโต สปริงไม่ยืดตาม และไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตของต้นไม้ โครงงานนี้ จะทำการหาค่านิจของสปริงที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการประดิษฐ์ Manual band dendrometer โดยทำการทดลองค่านิจสปริง 5 ค่า ดังนี้ 27.6, 34.9, 40.4, 56.3, 79.5 N/m^2 โดยทดลองกับต้นไม้ 3 ชนิด ได้แก่ ต้นสำโรง ปออีเก้ง และยางนา จำนวนชนิดละ 4 ต้น ทำการวัดการเติบโตทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 7 เดือน และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองประชากร (T-test) โดยเทียบระหว่างการวัดด้วย Manual band dendrometer ที่ประดิษฐ์ขึ้นกับการวัดด้วยเทปวัดเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน ขณะนี้โครงงานนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการบันทึกและรวบรวมผลการทดลอง ซึ่งเราคาดหวังว่าโครงงานนี้จะมีประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศได้