การหาความหนาแน่นไม้โดยใช้เทคนิค Dielectric Constant

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อินทรชิต ตันทองแท้, กิตติกานต์ พงษ์ลิมศรี, นิติภูมิ พรหมปลัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาคริต สมานรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองเพื่อหาค่าความหนาแน่นของไม้โดยใช้เทคนิค Dielectric Constant มีจุดประสงค์เพื่อหาความหนาแน่นของไม้ โดยวิธีการไม่ทำลายเนื้อไม้ ซึ่งอาจนำประยุกต์ใช้ในการวัดความความหนาแน่นไม้ก่อนตัด หรือความพรุนของโพรงไม้ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม หรือแมลงต่าง ๆ โดยการวัดความหนาแน่นในกาทดลองนี้ ใช้วิธีการ วัดค่าความจุไฟฟ้าระหว่างตัวเก็บประจุ ซึ่งจากการทดลอง ค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุแบบขนาน มีความสัมพันธ์กับปริมาตรของอากาศภายในเนื้อไม้จริง และเพื่อความเหมาะสมในการนำไปใช้ จึงได้ทำการทดลอง สร้างตัวเก็บประจุแบบแผ่นที่อยู่ในระนาบเดียวกัน ลดขนาดของตัวเก็บประจุ และการวัดค่าความจุไฟฟ้าผ่าน Microcontroller (Arduino) โดยผลการทดลองที่ออกมาพบว่ารูปร่างของแผ่นในระนาบเดียวกันที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการทำเซนเซอร์ตรวจจับโพรงในเนื้อไม้ คือ แผ่นซิกแซก และเมื่อลดขนาดของตัวเก็บประจุลงแล้ว ตัวเก็บประจุยังสามารถตรวจจับปริมาตรอากาศในเนื้อไม้ได้อยู่ นอกจากนี้คณะผู้จัดทำยังทำการทดลองจนพบวงจรไฟฟ้าที่เหมาะสมในการวัดค่าความจุไฟฟ้าอีกด้วย