ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน ด้วยภาษาไพทอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัทธพงศ์ วชิรภราดร, อัครฤกษ์ สันติพงษ์สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้คือการสร้างและออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านโดยใช้ภาษาไพธอนจัดทำขึ้นเพื่อควบคุมระบบต่าง ๆ และแจ้งเตือนผู้พักอาศัยผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกให้ผู้อาศัย ประกอบไปด้วย Sensor วัดการเคลื่อนไหว Sensor วัดแก๊ส LPG และมี electric bell เป็นตัวแจ้งเตือน โดยมี Board raspberry pi เป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งหมดและจะส่งการแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line โดยโค้ดการทำงานทั้งหมดนี้เขียนโดยใช้ภาษาไพธอน โดยมีวิธีการทดสอบคือวัดความถูกต้องของการทำงานของระบบต่างๆโดยทำการทดลองซ้ำเป็นจำนวน 20 ครั้ง