ไอย์คีย์ Web 3.0 ขยะเเลกดิจิทัลโทเคน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิชภัทร์ รัตนมณี, วิทูทรรศน์ ถิ่นพระบาท, นารีรัตน์ อ้นทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภรณ์ กาญจนพันธ์, อัศวิน จุลมูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี Web 3.0 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ และศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของนักเรียนและบุคคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชุมนุมทำอาหารของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวนนักเรียน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มที่ศึกษาได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี Web 3.0 และการใช้งาน MetaMask คณะผู้จัดทำพัฒนาอุปกรณ์และเว็บไซต์ที่ช่วยสร้างเเรงจูงใจและรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับกลับมาจากการคัดเเยกขยะ ผู้ใช้บริการคัดแยกขยะจะได้รับ Ai Token จากการนำขยะมาทิ้งยังสถานีรับแลกขยะ Token Exchange Trash โดยมีการรับแลกขยะเเต่ละประเภทคือ กลุ่มขยะเปียก ขยะแห้ง และขวดพลาสติก ซึ่งผู้ที่นำขยะมาเเลกจะได้คิวอาร์โค้ดเพื่อสแกนรับ Token ซึ่งนำไปสะสมในเว็บไซต์ Aiykey เพื่อใช้ในระบบนิเวศ (Ecosystem) ของแพลตฟอร์ม

ผลการดำเนินงานเบื้องต้น สามารถการสร้างเว็บไซต์ Aiykey บน Google site ได้สำเร็จโดยมีการออกแบบกราฟิกดีไซน์ที่เป็นแบบเฉพาะของ Aikey ซึ่งในตัวเว็บไซต์จะเป็นเนื้อหาต่าง ๆ เช่น ความหมายของ Aiykey วิธีการใช้ Ai Token หรือ Aiyken เป็นต้น และในเว็บไซต์ยังมี Aiykey Store ที่จำหน่ายสินค้าเฉพาะที่รับเงินเป็น Ai Token เท่านั้น เพื่อเกิดการใช้งานของ Ecosystem อย่างเต็มรูปแบบ