การศึกษาประสิทธิภาพแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกหอยเชอรี่ ในการดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทิมา นามวงษา, ขวัญจิรา จันทรนิล, วิชญาพร พัดขุนทด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญวรัตน์ จันทร์สนาม, ปาณิศา ราชปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยเชอรี่แบบ

ที่ผ่านการอบและไม่ผ่านการอบ ในการดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสีย โดยการทดลองนี้ผู้จัดทำจะใช้น้ำเสียสังเคราะห์ที่ผู้จัดทำกำหนดอัตราส่วนของส่วนผสม ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาขึ้นมาเอง

ก่อนกรองทำการนำน้ำที่ได้ไปวัดคุณสมบัติน้ำเสียด้วย 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ ฟอสเฟต ดีโอ ความขุ่น

ความกระด้าง ค่าpH และอุณหภูมิ แล้วนำมาเทผ่านกระบอกกรองที่เตรียมไว้เป็นชุดทดลองทั้งหมด 6

ชุดการทดลอง โดยแบ่งเป็นแบบที่ผ่านการอบและไม่อบอย่างละ 3 ชุดการทดลอง จัดให้แต่ละการทดลอง

มีปริมาณผงแคลเซียมคาร์บอเนตไม่เท่ากัน เมื่อน้ำเสียสังเคราะห์ไหลผ่านกระบอกกรอง แล้วทำการนำน้ำที่ได้ไปวัดคุณสมบัติน้ำเสียหลังการกรองด้วย 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ ฟอสเฟต ดีโอ ความขุ่น ความกระด้าง ค่า pH และอุณหภูมิ เมื่อวัดแล้วก็ทำการเปรียบเทียบกับน้ำเสียก่อนการกรอง และบันทึกผลการทดลอง