การศึกษาผลของสารสกัดจากต้นขันทองพยาบาทที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ฮิสโทนดีแอเซทิลเลสและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐมน มะโนขันธุ์, ภูริต จิตปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะเร็ง คือกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรม แต่ละปีไทยจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 140,000 คน หรือ ประมาณ 400 คนต่อวัน คนต่อปี โดยสาเหตุของมะเร็ง เกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งภายในเเละภายนอกร่างกาย เช่น

สิ่งเเวดล้อม สารเคมีต่างๆ เเละ การมีประวัติบุคคลในครอบครัวเดียวกันป่วยด้วยโรคมะเร็ง โดยมะเร็งที่มีการพบเป็นจำนวนมากชนิดหนึ่งคือ มะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของมะเร็งทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Cancer) สาเหตุส่วนใหญ่ของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง เช่น อาหารแปรรูป และอาหารปิ้งย่าง รวมถึงมีปัจจัยส่งเสริมความเสี่ยงของการเกิดโรคอื่นๆ ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เริ่มเเรกจะมีอาการน้อยจึงทำให้การตรวจพบล่าช้าทำให้เพิ่มโอกาสการเสียชีวิตสูง ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า ฮีสโทนดีแอเซทิลเลส (HDACs) เป็นโปรตีนที่มีบทบาทสำคัญในการยับยั้งกระบวนการถอดรหัสของยีนหลาย ชนิดที่มีหน้าที่กดการเพิ่มจำนวนและการเจริญเติบโตของเซลล์ ดังนั้นเซลล์ที่มีระดับของ HDACs สูงผิดปกติ จะมีโอกาสที่จะเกิดเนื้องอกเเละมะเร็ง โดยสารสกัดจากต้นขันทองพยาบาทที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ฮิสโทนดีแอเซทิลเลสซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งในหลายจุดในร่างการรวมถึงกระเพาะอาหาร เเต่จากงานวิจัยที่ได้ทำการค้นคว้าได้ทำการวิจัยในมะเร็งสี่ชนิดคือ เซลล์มะเร็งลําไส้ (HCT116 cells) เซลล์มะเร็งปากมดลูก (Hela cells) เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Jurkat cells) เซลล์มะเร็งเต้านม โดยใช้ผักคราดหัวแหวน เปลือกต้นขันทองพยาบาท และ รากหัวร้อยรู โดยใช้อัตราส่วนที่เท่ากันโดยจากงานวิจัยพบว่าต้นขันทองพยาบาท ยับยั้งได้ดีที่สุด เเต่จะปรับปรุงได้โดย การใช้อัตราส่วนของสารสกัดที่เเตกต่างกันของต้นขันทองพยาบาท เเละ จะทดลองใช้กับมะเร็งที่ไม่ถูกใช้ในการทดลอง คือมะเร็งกระเพาะอาหาร