การประยุกต์ของกราฟฮาร์มินตันบนเทสเซลเลชันรูปเรขาคณิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสิตา จิตจง, ชนัญชิดา บูรรุ่งโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไสลา รูปเหลี่ยม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเป็นกราฟฮาร์มิลตันบนเซลเทเลชันรูปเรขาคณิต และสามารถนำเงื่อนไขนี้มาประดิษฐ์เป็นพวงมโหตร เพื่อจะได้พวงมโหตรออกมาในรูปแบบของรูปเรขาคณิตที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดเรียงเซลเทเลชันรูปเรขาคณิต จากผลโครงงานทำให้ได้เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเป็นกราฟฮาร์มิลตัน และนำมาทำเป็นพวงมโหตร