อิฐบล็อกเซลลูลอยด์จากกระดาษเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกร แซ่หลิน, จิรัฎฐ์ เรืองสมานวงศ์, ลลิษา วานิชสุขสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวรรธน์ สุทะณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยนั้นมีสร้างขยะได้ปีละ 27.4 ล้านตันต่อปี แต่สามารถกำจัดได้อย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 43 ของขยะทั้งหมด (กรมควบคุมมลพิษ , 2560) ซึ่งหมายความว่าขยะกว่าร้อยละ 57 ไม่ได้ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง ส่งผลเสียและสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต โดยขยะชนิดต่าง ๆ นั้นใช้เวลาย่อยสลายเป็นเวลานานหรือเมื่อย่อยสลายแล้วจะปล่อยสารที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตออกมาเช่น สารเติมแต่งในกระบวนการผลิตพลาสติก หนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาขยะนั้น คือการนำขยะมาแปรรูปเป็นอย่างอื่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทางคณะผู้จัดทำทำมีความคิดที่จะนำกระดาษเหลือใช้นั้นมาแปรรูปเป็นพลาสติกเซลลูลอยด์ (Celluloid) จากการทำปฏิกิริยาของกรดไนตริกเข้มข้นกับเซลลูโลสในกระดาษและการเติมการบูร จากนั้นนำพลาสติกที่ได้นั้นมาแปรรูปเป็นอิฐบล็อกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่พลาสติก และทำการทดสอบสมบัติทางกายภาพของอิฐบล็อกเซลลูลอยด์ เปรีบยเทียบกับอิฐบล็อกชนิดไม่รับน้ำหนักที่พบได้ทั่วไป