การพัฒนาแผ่นแปะขั้วผลอะโวคาโดจากเจลลาตินผสมไคโตซานเพื่อรักษาคุณภาพผลที่ได้รับความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติชญา ใจคำ, รัตน์ติญาภรณ์ แหลมจัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิพงษ์ ใจแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีกทั้งยังมีสารอาหาร วิตามิน และเเร่ธาตุหลากหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การเก็บเกี่ยวผลอะโวคาโดจำเป็นจะต้องตัดขั้วให้ติดผลมาด้วยหากขั้วหลุดจากผล จะทำให้อะโวคาโดเสียหายง่าย เกิดริ้วรอยช้ำเป็นเส้นสีน้ำตาลในเนื้อ มีระยะเวลาในการเก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือการศึกษาและพัฒนาสมบัติของแผ่นแปะไคโตซานที่เหมาะสมเพื่อทดแทนขั้วผลอะโวคาโด และศึกษาผลการใช้แผ่นแปะไคโตซานทดแทนขั้วผลอะโวคาโดและคุณภาพผลในระหว่างการเก็บรักษา โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ การศึกษาและพัฒนาสมบัติของแผ่นแปะไคโตซานด้วยคลื่นไมโครเวฟ โดยแบ่งการทดลองทั้งหมดออกเป็น 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะมีอัตราส่วนของไคโตซานและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) และสารเชื่อมขวางที่แตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ การกักเก็บแก๊ส การคงตัวเมื่อป้ายลงบนรอยแผลของขั้วผล สี กลิ่น และค่า pH จากนั้นนำแผ่นแปะไคโตซานที่มีสมบัติเหมาะสมไปทดลองแปะขั้วผลอะโวคาโดแล้วเปรียบเทียบคุณภาพผลในระหว่างการเก็บรักษา ผลการทดลองเบื้องต้น พบว่า การใช้ไคโตซานกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ในอัตราส่วน 1 : 2 กรัม ช่วยรักษาสภาพผลอะโวกาโดได้นานที่สุด โดยไม่ทำให้เนื้ออะโวคาโดเน่า มีเส้นน้ำตาล เนื้อไม่เละ รสชาติคงเดิมการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแผ่นแปะไคโตซานในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในการรักษาสภาพผลอะโวคาโดหลังการเก็บเกี่ยวและยังสามารถนำเศษเหลือทิ้งที่เป็นต้นกำเนิดของไคโตซานนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า