ศึกษาการเลี้ยวเบนของแสงผ่านช่องเปิดรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยสมการการเลี้ยวเบนของเฟรสเนล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรทอง ยุบลพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานเรื่องนี้นั้นได้แนวคิดมาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน เช่น ในภาพยนตร์ที่เราเห็นแฉกของรังสีแสงที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ดังกล่าว หรือในภาพถ่าย

ซึ่งเกิดมาจากสมบัติของแสงที่เดินทางผ่านช่องเปิด ซึ่งการศึกษานี้นั้นทำขึ้นเพื่อต้องการทราบถึงต้นตอและปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดแฉกดังกล่าว ด้วยการจำลองให้แสงเดินทางผ่าน

ช่องเปิดหนึ่ง และทำขึ้นเพื่อการปรับปรุงและหาแนวทางการสร้างแบบจำลองหรือภาพวิดีโอจากการคำนวณผ่านคอมพิวเตอร์ให้ได้ผลที่สมจริงที่สุด เช่น การจำลองภาพแบบ real time

ในวิดีโอเกม หรือกระทั่งการพัฒนาคุณภาพของภาพยนตร์ให้มีความสมจริงมากขึ้น และเพื่อตอบความสงสัยของผู้ศึกษา