ศักยภาพการดูดซับทองแดงด้วยต้นกระฉูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พริมา พิพัฒน์นราพงศ์, พัทธนันท์ ตั้งไพโรจน์วงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชมชื่น ศิริผันแก้ว, เติมทิพย์ พูลภักตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองแดงและโลหะหนักหลายชนิดสามารถพบปะปนอยู่ในขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ และแบตเตอรี่ หากขยะเหล่านี้ไม่ได้ถูกจำแนกไปบำบัดอย่างถูกต้อง อาจมีปัญหาการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทั้งในดินและแหล่งน้ำได้ ต้นกระฉูด (Neptunia plena) หรือต้นกระเฉดบก เป็นพืชเบิกนำที่สามารถขึ้นในพื้นที่รกร้างทั้งบนบกและน้ำตื้น ในปัจจุบันมีการศึกษาการดูดซับโลหะหนักด้วยต้นกระเฉดน้ำจำนวนมาก แต่ไม่พบการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ในต้นกระฉูด คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสามารถในการดูดซับโลหะหนักของต้นกระฉูด โดยเริ่มจากโลหะทองแดงในระดับห้องปฏิบัติการด้วยการทดลองในระบบไร้ดิน ทำการศึกษาความสามารถในการเจริญเติบโตของต้นกระฉูดในสถาวะที่มีสารคอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) เจือปนที่ความเข้มข้น 0, 5, 10, 15, 20 และ 25 mg/L เป็นระยะเวลา 14 วัน ทำการวิเคราะห์การเจริญเติบโตและสัญฐานวิทยาของพืชโดยมีตัวแปรได้แก่ น้ำหนักสดและแห้ง ความยาวส่วนรากและลำต้นเหนือดินเมื่อสิ้นสุดการทดลอง วิเคราะห์ปริมาณทองแดงที่สะสมในส่วนของราก ลำต้น และใบของกระฉูดโดยใช้เทคนิคการย่อยเปียกด้วยกรด (wet digestion) แล้ววัดความเข้มข้นทองแดงด้วยเทคนิค Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS) ค่าความเข้มข้นของทองแดงที่สะสมในส่วนต่าง ๆ ของพืชประกอบกับค่าการเจริญเติบโตของพืชจะถูกนำมาคำนวณและอธิบายความสามารถในการสะสมทองแดงของต้นกระฉูด (Bioconcentration Factor) และค่าบ่งชี้ความสามารถของพืชในการลำเลียงทองแดงจากส่วนรากขึ้นสู่ลำต้นเหนือดิน (Translocation Factor) เพื่อบ่งชี้ศักยภาพของกระฉูดในการกำจัดทองแดงออกจากสภาพแวดล้อมที่มีทองแดงเจือปน คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าต้นกระฉูดสามารถดูดซับโลหะหนักได้ และหากมีการวางแผนบริหารจัดการอย่างเหมาะสม กระฉูดอาจเป็นพืชทางเลือกหนึ่งที่มีความเหมาะสมนำไปใช้ในการบำบัดพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของโลหะได้ในอนาคตอันใกล้