วิธีการตรวจจับจุดเปลี่ยนแบบเบย์แบบไม่อิงพารามิเตอร์ โดยใช้การประมาณค่าความหนาแน่นของเคอร์เนลและฟังก์ชันการรอดชีวิตแบบไม่อิงพารามิเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตกร หอมสุด, นฤสรณ์ ปราบพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร ธโนดมเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการตรวจจับจุดเปลี่ยนแบบเบย์เซียน วิธีการตรวจจับจุดเปลี่ยนที่ใช้พารามิเตอร์ให้เป็นวิธีที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ที่สามารถตรวจจับจุดเปลี่ยนแปลงในอนุกรมเวลาการแจกแจงแบบเสรีได้ แทนที่จะใช้การกระจายตระกูลเอ็กซ์โปเนนเชียลที่กำหนดเพื่อความน่าจะเป็นเชิงคาดการณ์ เราใช้การประมาณความหนาแน่นของเคอร์เนลซึ่งมีการเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้สองทาง อย่างแรกก็คือ การเลือกแบนด์วิดท์คงที่ของการประมาณความหนาแน่นด้วยตนเอง ตัวเลือกนี้ให้การคำนวณที่รวดเร็วเนื่องจากสามารถติดตามการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิกได้ อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับความแม่นยำสูงสุด เป็นตัวประมาณแบนด์วิดท์แบบไม่มีพารามิเตอร์ นอกจากนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการตรวจจับจุดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่อิงพารามิเตอร์โดยสมบูรณ์ ฟังก์ชันการรอดชีวิตที่ใช้พารามิเตอร์ในการตรวจจับจุดเปลี่ยนแบบเบย์ดั้งเดิมต้องถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นตัวประมาณค่าแบบไม่อิงพารามิเตอร์ นอกจากนี้วิธีการที่นำเสนอได้รับการประเมินอย่างเข้มข้นด้วยข้อมูลจำลองและข้อมูลจริง และเปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิมอื่นๆ พบว่าการตรวจจับจุดเปลี่ยนแบบเบย์แบบไม่อิงพารามิเตอร์ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในกรณีทั่วไปอันเป็นผลมาจากความสามารถในการปรับตัวของการประมาณความหนาแน่นของเคอร์เนล