ตู้เย็นเคลื่อนที่พลังงานไฟฟ้าจากท่อไอเสียด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรสิทธิ์ จุเฉย, เพิ่มพร ชูโชติ, วริศ สวนแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมชาย ศิริวิสูตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องตู้เย็นเคลื่อนที่พลังงานไฟฟ้าจากท่อไอเสียด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกเป็น โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1).เพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้จากความร้อนของท่อไอเสียรถด้วยเทอร์ โมอีเล็กทริก 2)เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิในภาชนะปิดให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น 3)เพื่อควบคุมอุณ หภูมิในภาชนะปิดโดยใช้พลังงานความร้อนเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้เก็บสะสม พลังงานในแบตเตอรี่ 4)เพื่อพัฒนาเป็นตู้เย็นเคลื่อนที่ภายในรถยนต์ 5) สามารถเก็บรักษาอาหารต่างๆให้เย็น สด สะอาด ปลอดภัย วิธีการทดลองศึกษา คือ 1)เปรียบเทียบการเก็บรักษาน้ำแข็งระหว่างกล่องรักษาอุณหภูมิด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกกับกล่องโฟมธรรมดา 2) เปรียบเทียบการเก็บรักษาน้ำแข็งระหว่างกล่องรักษาอุณหภูมิด้วยเทอร์ โมอิเล็กทริกที่ใช้แรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันจากผลการทดลองพบว่า1) กล่องรักษาอุณหภูมิด้วยเทอร์ โมอิเล็กทริกช่วยยืดระยพเวลาในการหลอมเหลวของน้ำแข็งได้ดีกว่ากล่องโฟมธรรมดา 2) กล่องรักษาอุณหภูมิด้วยเทอร์ โมอิเล็กทริกที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ สามารถเก็บรักษาน้ำแข็งได้นานกว่า กล่องรักษาอุณหภูมิด้วยเทอร์ โมอิเล็กทริกที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3 และ 6 โวลต์