ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลรวมบางส่วนของสมาชิกกับสมาชิกในสามเหลี่ยมปาสคาลทั่วไป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ติณณา สายเมธา, นันท์นภัส ภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สามเหลี่ยมปาสคาลคือแถวลำดับรูปสามเหลี่ยมของสัมประสิทธิ์ทวินาม รูปสามเหลี่ยมปาสคาลนับว่าเป็น

เครื่องมือที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานจนถึงระดับสูง และยังพบอีกว่ารูป

สามเหลี่ยมปาสคาลมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์อีกหลายเรื่อง ทางกลุ่มจึงสนใจที่จะศึกษา

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลรวมบางส่วนของสมาชิกกับสมาชิก ในสามเหลี่ยมปาสคาลทั่วไป เพื่อนำไป

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่อไปได้