แบบจำลองระบบวัดปริมาณน้ำและควบคุมการจ่ายน้ำในแทงค์น้ำผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวพล ขุนนุชนารถ, วริษฐ์ แสงเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ไม้แก่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปริมาณน้ำในโลกมีอยู่ 1,385 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยประกอบไปด้วยน้ำเค็ม 97.3% ของปริมาณน้ำทั้งหมด และน้ำจืดอีก 2.7% ของปริมาณน้ำทั้งหมด ซึ่งแม้จะคิดเป็นร้อยละ 70 ของโลกก็ตาม

แต่ในปัจจุบันมนุษย์เราก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำและมีแนวโน้มที่ความต้องการจะสูงขึ้นจากการที่จำนวน

ประชากรในโลกเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันและจากการที่กลุ่มของพวกเราได้สังเกตเกี่ยวกับแทงค์น้ำภายใน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้พบปัญหาปริมาณน้ำที่ล้นเกินออกมาจากแทงค์น้ำ

ซึ่งไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดเองและไม่สามารถดูได้ปริมาณน้ำในแต่ละเวลามีอยู่ปริมาณเท่าใดได้ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำเทคโนโลยีเกี่ยวกับบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์เข้ามาใช้โดยใช้เป็นบอร์ด kidbright32 V 1.5 มาประยุกต์ใช้กับการต่อวงจรชุดแสดงไฟในการทำโครงงานนี้เพื่อลดปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ำที่จะทำให้สูญ

ประโยชน์เสียเปล่าและเป็นการใช้น้ำให้คุ้มค่าที่สุดรวมถึงเป็นการทำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับปัจจุบันให้ได้

มากที่สุดเพื่อเป็นเตรียมตัวสู่โลกอนาคตที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น