แบบจำลองหลังคาที่สามารถปรับองศาอัตโนมัติ สำหรับลดอุณหภูมิภายในที่พักอาศัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิศรุต สิงห์ปัน, ศักดิ์ระพี นาคน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานจัดทำขึ้นเพื่อออกแบบหลังคาให้สามารลดอุณหภูมิของห้องภายในบ้านและใต้หลังคา โดยมีหลักการคือปรับทิศทางของหลังคาตามการเคลื่อนมี่ของดวงอาทิตย์