การศึกษารูปร่างและสมการเส้นโค้งของใบพัดเพื่อการพัฒนากังหันลมที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมจากรถที่วิ่งบนถนนของรถ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์สินี แจ้งอักษร, กนกวรรณ นิติธรรมมานนท์, กันติทัต เเซ่หลิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์, ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสังคมมีการนำพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์หลายรูปแบบ โดยพลังงานแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน “พลังงานลม” เป็นหนึ่งในทางเลือกพลังงานที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด ไม่กินเนื้อที่ ไม่มีค่าเชื้อเพลง ใช้ไม่มีวันหมด อย่างไรก็ตามการนำพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ต้องอาศัย เครื่องจักรสำคัญ นั่นคือ กังหันลม โดยส่วนใหญ่กังหันลมที่มีในประเทศไทยในปัจจุบัน คือ กังหัวลมแนวแกนนอนซึ่งไม่สามารถตั้งในพื้นที่ที่มีขนาดจำกัดได้ แต่กังหันอีกประเภทตอบโจทย์สำหรับพื้นที่ที่มีขนาดจำกัดและสร้างพลังงานได้เช่นเดียวกัน นั่นคือ กังหันลมแนวแกนตั้ง และมีใบพัดกังหันลมหลายรูปแบบ แต่ละแบบมีความสามารถในการสร้างพลังงานลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่างกัน ผู้จัดทำจึงต้องการศึกษารูปร่างและสมการเส้นโค้งของใบพัดเพื่อการพัฒนากังหันลมที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมจากรถที่วิ่งบนถนนของรถ