การศึกษารูปร่างเเละสมการเส้นโค้งของใบพัดเพื่อการพัฒนากังหันลมที่ใช้ในการผลิตกระเเสไฟฟ้าจากพลังงานลมจากรถที่วิ่งบนถนน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์สินี แจ้งอักษร, กันติทัต เเซ่หลิม, กนกวรรณ นิติธรรมมานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ, ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงง่านที่ศึกษารูปร่างเเละสมการของใบพัดเพื่อการพัฒนากังหันลมที่ใช้ในการผลิตกระเเสไฟฟ้าจากพลังงานลมจากรถที่วิ่งบนถนน โดยอาศัยหลักการออกเเบบ หลักการทางคณิตศาสตร์เเละหลักการทางฟิสิกข์ เกี่ยวกับงานเเละพลังงารนจากการหมุน