นับเก้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สัณฐพจน์ ปานทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อประยุกต์ใช้งาน เรื่อง แอพลิเคชั่นการแจ้งเตือนสุขภาพ (Health notification) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ พัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาในครั้งนี้ใช้โปรแกรม Visual studio code, Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Android Studio

ผลการพัฒนาแอพลิเคชั่น เพื่อประยุกต์ใช้งาน เรื่อง เรื่อง แอพลิเคชั่นการแจ้งเตือนสุขภาพ (Health notification) ในแพลิเคชั่นนี้ประกอบด้วย ฟังก์ชั่นต่างๆเกี่ยวกับการแจ้งเตือน เช่น ฟังก์ชันเตือนให้รับประทานยาตามเวลาที่กำหนดด้วยการสั่น ฟังก์ชั่นการเตือนจำนวนก้าวที่ควรเดินในแต่ละวันของแต่ละคนและการแจ้งถึงจำนวนก้าวที่ควรจะเดินเพิ่ม ฟังก์ชันตั้งจำนวนก้วที่อยากจะเดิน ซึ่งฟังก์ชันทั้งหมดนี้สามรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้