ฟาร์มอัตโนมัติด้วยวัสดุอย่างง่าย โดยใช้คอมพิวเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต วัชรธนาคม, บุญพัฒน์ พัฒนขจร, ทณชัย ทองปลิว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อลงกต หาญชนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานครั้งนี้มีความมุ่งหมายในการเข้าถึงการเกษตรภายในครัวเรือนโดยการเกษตรแบบอัตโนมัติวัสดุอย่างง่าย เนื่องจากการเกษตรแบบอัติโนมัติในท้องตลาดมีราคาที่สูง จึงเกิดโครงงานนี้ขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงชุมชนและความสะดวกสบายในการเพาะปลูกและราคาที่เข้าถึงได้ และราคาที่เข้าถึงได้