การแปรรูปต้นธูปฤาษีเป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลคาร์บอไนเซชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณวุฒิ แกล้มกระโทก, พสุธา รวดเร็ว, ปรัชญา บุรมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศธเนศ ทัศนภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้คณะผู้จัดทำได้ศึกษาการสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนจากต้นธูปฤาษี(cattail)ผ่านกระบวนการ

ไฮโดรเทอร์มัลคาร์บอไนเซชั่น(Hydrothermal carbonization)โดยผลิตภัณฑที่ได้ถูกอบแห้งและกระตุ้นด้วย Potassium Hydroxide (KOH) เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวและความเป็นรูพรุนของวัสดุเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการนำไปใช้เป็นขั้วอิเล็กโทรดของตัวเก็บประจุยิ่งยวด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากต้นธูปฤาษี