การพัฒนาเครื่องกรองน้ำเพื่อลดปริมาณไมโครพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภรณ์ ขุมเงิน, อธิชา ผางสำเนียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิพร สุทธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

1 เพื่อหาวัสดุที่เหมาะสมที่สามารถกรองไมโครพลาสติกได้ดีที่สุด 4 ชนิด 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำในการลดของไมโครพลาสติก