การจัดเส้นทางเดินรถของรถAmbulance โดยใช้ทฤษฎีกราฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชยา เอียดแก้ว, กรชนก สูญกรรมรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญเสริฐ จันทร์ทิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาโรคระบาดcovid-19 รวมถึงอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ทำให้เกิดความจำเป็นในการเรียกรถAmbulance หรือ รถพยาบาลเพื่อรับส่งผู้ป่วย เรียกได้ว่า

รถAmbulance กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน จึงต้องมีการจัดการระบบเส้นทางการเดินรถAmbulance เพื่อให้รับส่งผู้ป่วยได้เร็วที่สุด และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นระบบจัดการรถAmbulance โดยใช้ทฤษฎีกราฟเพื่อทำการจัดเส้นทางการรับส่งผู้ป่วยโดยมีการนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมด้วย ทำให้การจัดเส้นทางการรับส่งผู้ป่วยมีความถูกต้อง แม่นยำสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายและป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลใดก็ตาม