การพัฒนาการตรวจสอบโรคในสวนส้มโอทับทิมสยามโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามาศ สุวรรณ, ณัฏฐพัชร์ แก้วศรีนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธเนศ แซ่ด่าน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ส้มโอพันธ์ุทับทิมสยามถือเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้น มีลักษณะค่อนข้างเป็นเหลี่ยม และมีรูปทรงที่ไม่แน่นอน รวมทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และความต้องการส้มโอพันธ์ุทับทิมสยามในปัจจุบันนั้น ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จนไม่พอต่อความต้องการของตลาด ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามจะออกผลได้ดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม และเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษจิกายน ซึ่งในทั้งช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนส้มโอทับทิมสยามมีโอกาสสูงที่จะเกิดโรคต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อผลผลิตและเกษตรกร

ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงทำการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการตรวจสอบโรคในส้มโอให้มีความแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรยุคใหม่ โดยตัวนวัตกรรมจะมีระบบตรวจสอบโรคของส้มโอทับทิมสยามแบบควบคุมระยะไกล ร่วมกับเทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผล และประเมินผลการระบาดของโรคพืชเพื่อป้องกันผลผลิตลดต่ําลง และข้อมูลภาพถ่ายใบส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามจะถูกประมวลผลด้วย AI โปรแกรมที่ออกแบบไว้เพื่อบ่งบอกลักษณะของใบส้มโอทับทิมสยามว่าเป็นโรคหรือไม่ และนำมาวิเคราะห์แจ้งผลว่าส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเป็นโรคชนิดอะไร และบ่งบอกชนิดของโรคที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาดูแลต่อไป