เกมเพื่อพัฒนาผู้ที่มีแนวโน้มจะมีความบกพร่องด้านการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 และปีที่2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพล ศรีเปารยะ, ธัญญ์ชนก สุระสังวาลย์, ปาริชาต พิสุทธิ์เสถียรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รจเรข อธิสุวรรณ, วีระยุทธิ์ นิลละออ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเกมเพื่อการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 และปีที่2 นี้มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการช่วยพัฒนาผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านการคำนวณ โดยนำเสนอในรูปแบบเกมสามมิติมุมมองบุคคลที่สาม พัฒนามาจากโปรแกรม Unityและนำมาผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของผู้จัดทำ โดยมีตัวละครสองฝ่ายคือ ฝ่ายผู้เล่นและฝ่ายศัตรู ตัวละครเป็นตัวละครแบบ สามมิติทั้งหมด ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถแตกต่างกันออกไป เช่น ความแตกต่างของอาวุธ ความว่องไวของตัวละคร และความสามารถพิเศษทั่วไป (Skill) โดยจะมี event หรือจุดมุ่งหมายให้ตัวละครพิชิต ด้วยวิธีการสะสม Item ในด่านต่าง ๆ เพื่อจะไปสู่จุดมุ่งหมาย ในการผจญภัยผู้เล่นจะต้องทำการคิดคำนวณโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อผ่านด่านแต่ละด่าน ซึ่งระดับความยากของโจทย์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ จนถึงจุดสิ้นสุดของเกม เพื่อให้ผู้เล่นไม่เบื่อในการเล่นเกม และเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงของผู้ใช้โปรแกรมอีกด้วย โดยเกมจะจบหรือผู้เล่นชนะก็ต่อเมื่อผู้เล่นได้ผ่านการผจญภัยจนภารกิจทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์