การใช้เหง้าข่าเพื่อคงความสดของปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮานีฟ ดารามัน, อานัสมี ลาเตะ, นัฉวา กาเดร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮำหมัดอานิส สะนิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการใช้เหง้าข่าเพื่อคงความสดของปลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ

เหง้าข่าในการคงความสดของปลา ผลการศึกษาพบว่าการทดสอบเหง้าข่าในการความสดของปลาสามารถ

อยู่ได้ 11 วัน และ การทดสอบสารฟอร์มาลีนในการคงความสดของปลาสามารถอยู่ได้ 13 วัน ดั้งนั้นจึงสรุปได้ว่าสารฟอร์มาลีนสามารถคงความสดของปลาไดน้ านกว่าเหง้าข่า 2วัน