ชุดทดสอบปัสสาวะ เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูเบศ ทองประเสริฐ, นภัสรพี พาหา, นลินนิภา ท้าวพรหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับความเข้มข้นของไอโอดีนในปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยว่าต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติหรือไม่