การศึกษาปริมาณค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ที่มีผลต่อระบบประสาทกล้ามเนื้อของชิ้นส่วนขากบเพื่อพัฒนาใช้กับผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิศเมธ แสงสุมาศ, พัชรพล หลาซุน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปริมาณค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ที่มีผลต่อระบบประสาทของชิ้นส่วนขากบเพื่อพัฒนาใช้กับผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง (2) เพื่อคำนวณหาค่าอัตราส่วนค่าปริมาณกระแสไฟฟ้าคงที่ของมวลกล้ามเนื้อลายขากบต่อมวลกล้ามเนื้อลายมนุษย์ ในการศึกษาครั้งนี้ได้นำชิ้นส่วนขากบมากระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าคงที่ที่ปริมาณตั้งแต่ 200, 400, 600, 800 และ 1000 mA เพื่อต้องการทราบว่าค่าปริมาณกระแสไฟฟ้าคงที่ที่ค่าใดจะให้ผลกับกล้ามเนื้อของชิ้นส่วนขากบไปในทางที่เป็นบวกมากที่สุด เพื่อที่จะนำค่าที่ได้ไปวิเคราะห์และคำนวณเปรียบเทียบกับมวลกล้ามเนื้อมนุษย์ โดยการศึกษาครั้งนี้เพื่อที่จะนำไปต่อยอดพัฒนาใช้กับผู้ป่วยอัมพาตแบบพาราพลีเจียต่อไป