การศึกษาปัจจัยของตัวสั่นเสียดทานที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ ของแท่งเหล็กบนวัตถุทรงกระบอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสริยาภรณ์ สมศรี, พรหมพร ดีผดุง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิชัย ปูคะธรรม, นิวัฒน์ วรสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาสตร์ เรื่องการศึกษาปัจจัยของตัวสั่นเสียดทานที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุบนทรงกระบอก มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยของตัวสั่นเสียดทานที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุบนทรงกระบอก

โครงงานนี้ได้แนวคิดมาจากแรงเสียดทานที่ครอบคลุมปรากฏการณ์ต่าง ๆ มากมายซึ่งล้วนมีผลต่อการปฏิบัติที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นและทำหน้าที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุสองชนิดที่สัมพันธ์กันหลักการทั่วไปของตัวสั่นเสียดทานคือการวางมวลลงบนวัตถุทรงกระบอกที่มีรัศมีเดียวกัน โดยวางแยกออกจากกันโดยระยะต่าง แต่ละวัตถุทรงกระบอกหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมที่เท่ากัน แต่ทิศทางตรงกันข้าม ส่งผลให้เกิดแรงเสียดทานกับแท่งโลหะทำให้มีการเคลื่อนกลับไปกลับมาซ้ำแนวเดิม โดยจะศึกษาจากความสัมพันธ์อัตราเร็วเชิงมุมของวัตถุทรงกระบอก,ระยะห่างระหว่างวัตถุทรงกระบอก,ขนาดของแท่งโลหะ, รูปทรงของแท่งโลหะที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของแท่งโลหะที่วางอยู่ด้านบนของวัตถุทรงกระบอก เพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องพร้อมกับสาเหตุที่ทำให้วัตถุบนทรงกระบอกนั้นเคลื่อนที่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน