หุ่นยนต์เลียนแบบพฤติกรรมการตีเท้าของเป็ดเพื่อลดปริมาณวัชพืชในนาข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชิษฐา พะสุนิ, สุชัญญา สรรพศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มินตรา สุขสำราญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องหุ่นยนต์เลียนแบบพฤติกรรมการตีเท้าของเป็ดเพื่อลดปริมาณวัชพืชในนาข้าว (Spinning Duck) เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องโดยใช้การทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ ที่ใช้หลักการสะท้อนของแสงในการตรวจจับโดยมีหลอดLED อินฟาเรด ส่งแสงและมีโฟโตทรานซิสเตอร์ในการรับแสง เมื่อตรวจในระยะที่กำหนด หุ่นยนต์เลียนแบบพฤติกรรมการตีเท้าของเป็ดเพื่อลดปริมาณวัชพืชในนาข้าวจะทำการเลี้ยวไปอีกทิศทางหนึ่ง จากหลักการทำงานของหุ่นยนต์เลียนแบบพฤติกรรมการตีเท้าของเป็ดเพื่อลดปริมาณวัชพืชในนาข้าว จะทำให้น้ำขุ่น เป็นการพลางแสงไม่ให้วัชพืชได้รับแสงเต็มที่ ลดปริมาณวัชพืชในนาข้าว