การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนและเวลาในการแช่ผ้าของสารช่วยให้ติดสีที่เหมาะสมต่อการพิมพ์ลายแบบ Eco print

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญากร ดุลยกุล, มุจิรานันท์ บูก้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ Sela Eco Printing เป็นงานวิจัยเชิงนวัตกรรมรักษ์โลกซึ่งในประเทศไทยยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก รักษ์โลก ไม่ใช้สารเคมีดีต่อสิ่งแวดล้อม และสีที่ได้ยังแปรเปลี่ยนไปตามสารช่วยให้ติดสี โดยนำใบไม้หลากชนิดวางลงบนตัวเนื้อผ้าผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ผ้าสีหลากชนิดไม่ซ้ำกัน เพื่อลดภาวะโลกร้อนที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน และเน้นการใช้วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนและเวลาในการแช่ผ้าของสารช่วยให้ติดสีที่เหมาะสมต่อการพิมพ์ลายแบบ Eco print โดยเปรียบเทียบความต่างของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ระยะเวลาในการแช่ผ้าในสารช่วยให้ติดสี ความเข้มข้นของสารช่วยให้ติดสี ประสิทธิภาพของสารช่วยให้ติดสีที่ทำให้ติดสีและเกิดลวดลายบนภาพ Eco print โดยในชุดการทดลองที่ 1 ใช้สารช่วยให้ติดสีที่ประกอบไปด้วยสารส้ม โซเดียมคาบอร์เนต และน้ำ ชุดการทดลองที่ 2 ประกอบไปด้วยน้ำส้มสายชู คอปเปอร์ซัลเฟต และน้ำ ชุดการทดลองควบคุมประกอบไปด้วยน้ำปูนใส และน้ำ โดยใช้ใบไม้ของต้นแคแสด และใบไม้ของต้นทองอุไรในการทำ Eco print