การพัฒนาวัสดุดูดซับไมโครพลาสติกแบบลอยน้ำบริเวณแหล่งน้ำจืดธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตรลดา สิงหศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล, จิรายุส อรุณเดชาชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แหล่งน้ำจืดถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงาน อาหารอีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ แต่ในปัจจุบันปัญหาด้านการปนเปื้อนของน้ำจืดยังคงมีอยู่มาก โดยเฉพาะไมโครพลาสติก พอลิเมอร์ชิ้นเล็กที่สามารถพบได้ตามแหล่งน้ำซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศแล้วยังส่งผลกระทบต่อมนุษย์เนื่องจากมีการสะสมของแหล่งพลังงานตั้งต้นจึงเกิดการสะสมและปนเปื้อนในร่างกายมนุษย์ ทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาวัสดุดูดซับไมโครพลาสติกแบบลอยน้ำบริเวณแหล่งน้ำจืดธรรมชาติ โดยเริ่มจากการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการศึกษา จากนั้นจึงศึกษาด้านรูปทรง ลักษณะ พื้นผิวที่เหมาะสมจะนำมาทำเป็นวัสดุดูดซับ และศึกษาชนิดของวัสดุทางธรรมชาติที่สามารถนำมาทำเป็นแผ่นดูดซับไมโครพลาสติกได้ จากนั้นจึงทำการตรวจสอบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับที่จัดทำขึ้นและตรวจสอบคุณภาพของระบบนิเวศโดยรอบว่าเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ในบริเวณโดยรอบหรือไม่