การพัฒนาสมบัติเชิงกล การป้องกันความร้อน การติดไฟ และการป้องกันความชื้นของซีเมนต์บล็อกผสมยางพาราและสารตัวเติมชีวมวล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญา เขียวคำ, พิมพาภรณ์ สุนาโท, ณัฏฐธิดา อิสรพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา, นาถนรินทร์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลยปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปช่องทางในการจำหน่ายยางพารามีเพียง 3 รูปแบบ คือ น้ำยางสด ยางก้อนไม่ไล่ความชื้น และยางแผ่นไล่ความชื้น ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่า ยางพารามีคุณสมบัติป้องกันความชื้นและเป็นสารตัวเติมได้ จึงสามารถนำมาผสมในการทำซีเมนต์บล็อกเพื่อพัฒนาคุณสมบัติของซีเมนต์บล็อก และเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

ทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลพบว่า เถ้าแกลบมีคุณสมบัติป้องกันการติดไฟ และดินมาร์ลเพิ่มความแข็งแรงให้กับซีเมนต์บล็อกได้ ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้เถ้าแกลบ ดินมาร์ลมาเป็นส่วนผสมในการทำซีเมนต์บล็อก และผสมกับสารตัวเติมคือยางพาราเพื่อเชื่อมหินกับซีเมนต์ และยังเป็นการลดการดูดความชื้นแก่ซีเมนต์บล็อก

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับความชื้น ป้องกันความร้อนของซีเมนต์บล็อก

  2. เพื่อหาอัตราส่วนที่ดีที่สุดของยางพารา : เถ้าแกลบ : ดินมาร์ล ในการทำซีเมนต์บล็อก

โดยแบ่งกระบวนการทำออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เตรียมน้ำยางพารา 2) เตรียมเถ้าแกลบขาว

  1. ผสมซีเมนต์บล็อก ในการหาอัตราส่วนระหว่างน้ำยางพารา เถ้าแกลบ และดินมาร์ล จากทั้งหมด 9 อัตราส่วน พบว่าอัตราส่วนที่ทำให้ซีเมนต์บล็อกมีประสิทธิภาพป้องกันความชื้นที่ดีที่สุด คือ อัตราส่วนที่ผสม น้ำยางพารากับเถ้าแกลบ 15 % ดินมาร์ล 20 % โดยมี ประสิทธิภาพป้องกันความชื้นสูงกว่าซีเมนต์บล็อกธรรมดาคิดเป็นร้อยละ 0.34 อัตราส่วนที่ผสม น้ำยางพารากับเถ้าแกลบ 5 % ดินมาร์ล 20 % มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนมากกว่าซีเมนต์บล็อกธรรมดาคิดเป็นร้อยละ 6.7 และอัตราส่วนที่ผสมน้ำยางพารากับเถ้าแกลบ 10 % ดินมาร์ล 20 % มีประสิทธิภาพด้านความแข็งแรงมากที่สุด ซึ่งมากกว่าซีเมนต์บล็อกธรรมดาคิดเป็นร้อยละ 36.6