การพัฒนาอิฐมอญเพื่อค่าการนำความร้อนต่ำจากเปลือกต้นกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐฎาพร เตาะอ้น, ณัฐพร อัญญะโพธิ์, ปนัดดา ตั้งปนิธานดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานรดา บัญหนองสา, ขนิษฐา วีรธนศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในเศรษฐกิจไทยวัสดุก่อสร้างมีความจำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นการผลิตวัสดุก่อสร้างจึงควรใช้ต้นทุนที่ถูกลงเพื่อการลดราคาการผลิตและจำหน่ายโดยใช้วัสดุวัตถุดิบที่หาได้ตามท้องถิ่นและพัฒนาวัสดุก่อสร้างอิฐมอญให้สามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันโดยการพัฒนาให้อิฐมอญมีค่าการนำความร้อนต่ำเนื่องจากอิฐมอญเป็นวัสดุที่ผลิตได้ในไทยมีราคาถูกเป็นที่นิยมอีกทั้งย่อมมีความแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ดีผู้วิจัยจึงพัฒนาอิฐมอญที่มีค่าการนำความร้อนต่ำจากเปลือกต้นกล้วยเพื่อให้ได้อิฐมอญที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด