เครื่องตรวจสอบเพศไข่ไก่แบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิมาพร ไกรฤาชา, ปณัสญา จันทมุลตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กชกร ล่ามสมบัติ, อาทิตย์ แก้วภราดัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นี้เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ในการใช้แยกเพศของไข่ไก่ เพื่อการใช้งานในด้านการเกษตรกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจสอบเพศไข่ไก่โดยใช้ระบบอัตโนมัติ ขั้นตอนการดำเนินงาน คือ 1.การออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจสอบเพศไข่ไก่แบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (Ai) ในการใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) และ โปรแกรม CiRA CORE มาใช้พัฒนาอุปกรณ์นี้ 2.การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตรวจสอบเพศไข่ไก่แบบอัตโนมัติ

ผลการดำเนินงานพบว่าสิ่งประดิษฐ์ เครื่องตรวจสอบเพศไข่ไก่แบบอัตโนมัติ มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน อัตโนมัติ ประกอบด้วย ระบบสายพานยกไข่, ระบบผลักไข่ตามเพศลงรางแยกไข่, และระบบการพัฒนาระบบ Ai โดยใช้ CiRA CORE ในการตรวจสอบเพศไข่ไก่ และจากทดสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบเพศไข่ไก่ของเครื่อง ตรวจสอบเพศไข่ไก่แบบอัตโนมัติ โดยใช้ไข่ไก่จำนวน 120 ฟอง ผลการทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์เครื่องตรวจสอบเพศไข่ไก่แบบอัตโนมัติ ค่าร้อยละ 93