อุปกรณ์รักษ์น้ำสำหรับปลูกต้นผักหวานป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธณิตตา สีหาทัพ, ชัชรีพร พิมพ์คำไหล, จิดาภา สอนมั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง, ณัฐพล วรหาญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์