การศึกษาประสิทธิภาพการล่อยุงลายจาก น้ำหวานพิษกลิ่นหอยลายและน้ำผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อินทิรา เปี้ยสา, มัชฌิมา ยอดพรหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถพล ขันแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพการล่อยุงลายจากน้ำหวานพิษกลิ่นหอยลายและน้ำผลไม้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนวทางในการกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยใช้น้ำหวานพิษกลิ่นหอยลายผสมน้ำผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่ คือ ฝรั่ง พลัม และมะม่วง แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ทดลองศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการล่อยุงด้วยน้ำหวานพิษกลิ่นหอยลาย ตอนที่ 2 ทดลองศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการล่อยุงด้วยน้ำหวานพิษผสมน้ำผลไม้ 3 ชนิด โดยเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมก้านน้ำหวานล่อเหยื่อในกล่องทดสอบ เพื่อหาดัชนีการเยี่ยมชมก้านน้ำหวานล่อเหยื่อและร้อยละการตายของยุงลาย