นวัตกรรมรองเข่าขณะออกกําลังกายสําหรับผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกุล กรเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมนี้ผู้จัดทําพัฒนาอุปกรณ์สําหรับช่วยผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อมสําหรับใช้บรรเทาอาการปวดและใช้สําหรับออกกําลังกายข้อเข่าและกล้ามเนื้อด้วยการพัฒนานวัตกรรมรองเข่าขณะออกกําลังกายสําหรับผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยจะประกอบไปด้วยนวัตกรรมรองเข่าขณะออกกําลังกายบริเวรข้อเข่า ที่จะส่งเสริมการออกกําลังกายทําให้ผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อมออกกําลังกายได้ง่ายและสะดวกและมีผ้าพอกข้อเข่าสมุนไพรลดอาการปวดโดยสมุนไพรที่ใช้คือไพลและเพชรสังฆาต เพชรสังฆาตช่วยเรื่องความแข็งแรง และความหนาแน่นมวลกระดูก ช่วยเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในเซลล์สร้างกระดูกจึงสามารถรักษาโรคข้อและกระดูกเสื่อมได้และยังมีฤทธิ์ช่วยลดอาการปวดและอักเสบได้ และไพลมีสรรพคุณช่วยลดปวดช่วยคลายกล้ามเนื้อลดอาการปวดบวมแดงร้อนช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้ดีรวมถึงช่วยยับยั้งและลดการอักเสบได้ ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ