การผลิตฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยลิ้นมังกรและยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ก้องภพ เมฆพยม, สิริกัลยา อุดรแผ้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญารัตน์ สุวรรณไตรย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตฉนวนกันความร้อนจากต้นลิ้นมังกรและยางพารา โดยใช้เส้นใยลิ้นมังกรผสมกับน้ำยางพาราหล่อในอัตราส่วน 1:2 1:3 และ1:4 คุณสมบัติการนำความร้อนของฉนวนกันความร้อนจากต้นลิ้นมังกรและยางพาราศึกษาโดยใช้้เครื่องวัดคุณสมบัติการนำความร้อน ตามมาตรฐาน ASTM C17797 คุณสมบัติอัตราการลามไฟของฉนวนกันความร้อนจากต้นลิ้นมังกรและยางพาราทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 635-98 ความหนาแน่นของฉนวนกันความร้อนจากต้นลิ้นมังกรและยางพาราโดยใช้หลักอาร์คิมิดิส การทดสอบการต้านทานการโค้งงอและค่ามอดูลัสเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D 790(2007)